Δράσεις

Οι δράσεις και τα παραδοτέα του προγράμματος EVANDE περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Τέσσερις διαχειριστικές συναντήσεις

Οι τέσσερις διαχειριστικές συναντήσεις θα περιλαμβάνουν επισκέψεις σε περιοχές και οργανισμούς των εταίρων, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών για την οργάνωση της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος και την παρακολούθησή τους.

2. Συγκέντρωση πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων για φυσικές καταστροφές και πολιτική προστασία

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι εταίροι θα αναλάβουν:

 • τη συγκέντρωση, την επιλογή, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση πληροφοριών, γνώσεων και ορθών πρακτικών σχετικά με τη φύση, τις συνέπειες και την απόκριση στις φυσικές καταστροφές (π.χ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς) καθώς επίσης και σχετικά με τις διακυβερνητικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές για τη άμβλυνση των επιπτώσεων τους.
 • την παραγωγή τεχνικών αναφορών σχετικά με τα παραπάνω θέματα.
 • την παραγωγή εκδόσεων, ενημερωτικών δελτίων και φυλλαδίων τα οποία εξηγούν με απλή γλώσσα τις επιστημονικές πληροφορίες, ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές στο ευρύ κοινό.

3. Ανάπτυξη εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης

Το κύριο παραδοτέο του προγράμματος θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα υποστηρίζει δράσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα βασιστεί στο πληροφοριακό σύστημα MOLE: Multimedia Open Learning Environment (http://www.moleportal.eu/). Η πλατφόρμα αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο και εργαλείο επικοινωνίας με σκοπό να καταστήσει διαθέσιμες στο κοινό τις πληροφορίες που αναμένεται να συγκεντρωθούν στα πλαίσια του προγράμματος. Η χρήση των τελικών εργαλείων που θα παραχθούν από το πρόγραμμα θα προωθηθεί μέσω των δράσεων κατάρτισης και άλλων δημόσιων δράσεων του προγράμματος.

Τα εργαλεία εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους του χώρου της πολιτικής προστασίας περιλαμβάνουν:

 • διαδικτυακά σεμινάρια (για τις πλημμύρες, τις φυσικές πυρκαγιές, τους σεισμούς και τις εφαρμοζόμενες Ευρωπαϊκές πολιτικές) εξειδικευμένα στις ανάγκες των στελεχών πολιτικής προστασίας και των εθελοντών. Τα σεμινάρια αυτά περιλαμβάνουν παρουσιάσεις πολυμέσων, διαλέξεις, τεστ για πρακτική άσκηση, κ.α.,
 • διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και παιχνίδια εφαρμογών κινητού που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης του χρήστη (web-based and mobile location-based educational games),
 • εκπαιδευτικά σεμινάρια και σεμινάρια κατάρτισης για εθελοντές και στελέχη της πολιτικής προστασίας σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
 • τέσσερις εθνικές συναντήσεις εθελοντών σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και
 • μια διεθνή συνάντηση κατάρτισης εθελοντών στην Ιταλία.

4. Δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Για τις ανάγκες διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος προβλέπονται:

 • η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος EVANDE,
 • η έκδοση τεσσάρων ενημερωτικών δελτίων, φυλλαδίων και αναφορών σχετικά με τι φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία,
 • η οργάνωση εθνικών και διεθνών συναντήσεων κατάρτισης και άλλων δημοσίων συναντήσεων, και
 • η ανάπτυξη μιας στρατηγικής βιωσιμότητας για την εξασφάλιση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και τη διασφάλιση της συνέχειας μετά τη λήξη του.