Στόχοι

Το πρόγραμμα EVANDE έχει ως στόχο του:

  • την ενίσχυση της συνεργασίας και τη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους του χώρου της πολιτική προστασίας, όπως για παράδειγμα την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εθελοντές,
  • την ανάπτυξη μέσων και εργαλείων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την καλύτερη προετοιμασία της πολιτικής προστασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
  • την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε στελέχη πολιτικής προστασίας οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν τα κοινωνικά οφέλη των ήδη υπαρχόντων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στρατηγικών, και
  • τη βελτίωση της διασυνοριακής πολιτικής προστασίας μέσω της περιφερειακής συνεργασίας και της διάδρασης για τη βελτίωση της προετοιμασίας άμεσης απόκρισης σε συμβάντα φυσικών καταστροφών όπως επίσης και τον καλύτερο σχεδιασμό και τη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη.