Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα EVANDE

Το πρόγραμμα EVANDE (Enhancing Volunteer Awareness and education against Natural Disasters through E-learning) στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους εθελοντές πολιτικής προστασίας και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο στόχος αυτός αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της αναγνώρισης των ορθών πρακτικών και τη μελέτη της υπάρχουσας γνώσης, μέσω της δημιουργίας μίας διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία θα προσφέρει μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και, τέλος, μέσω της οργάνωσης τοπικών δράσεων κατάρτισης και διάχυσης των πληροφοριών. Το πρόγραμμα EVANDE θα ερευνήσει και θα αναλύσει την υπάρχουσα διαθέσιμη γνώση που έχει αποκτηθεί μέσω της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιστημονικών στρατηγικών και στρατηγικών πολιτικής προστασίας, μέσω των δράσεων μουσείων, εκπαιδευτικών κέντρων, εκθέσεων, κ.α.

Νέα

Πολιτική προστασία, αστική ανθεκτικότητα και κατάρτιση εθελοντών: οι βέλτιστες πρακτικές των έργων CPMODEL και EVANDE, Βρυξέλλες, 6/12/2016

Τα αποτελέσματα του έργου EVANDE που αφορούν στην εκπαίδευση εθελοντών και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση καταστροφών απο φυσικά φαινόμενα, θα παρουσιαστούν στις 6

Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων Καταστροφών και 4η Διαχειριστική Συνάντηση του Προγράμματος EVANDE, 13-14/10/2016

H 4η διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων από τις Καταστροφές πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 13-14/10/2016 στο Μουσείο