Дейностите

Дейностите и резултатите по EVANDE включват:

1. Срещите по проекта

Срещите по проекта са свързани с обмен на опит и добри практики, включващи посещение на място при партньорските организации. Те помогат за организиране, изпълнение и мониторинг на заложените дейности. Предвидени са четири проектни срещи.

2. Събиране и анализ на на данни по темите природни бедствия и гражданска защита

Партньорите ще:

 • Ще събират, филтрират и валидират съществуваща вече информация за добри практики в областта на причините, последиците и отзвука от природни бедствия, като наводнения, горски пожари, земетресения: ще анализират в рамките на правителствените и европейските политики стратегии за смекчаване на рисковете.
 • Ще съставят експертен технически доклад относно посочените по-горе теми.
 • Ще съставят публикации и продукти (напр. бюлетини, брошури), които да „преведат” научната информация на популярен език за широката публика.

3. Разработване на инструменти за електронно обучение

Основният резултат ще бъде създаването на уеб-платформа за електронно обучение, дейностите в която ще се основават на Multimedia Open Learning Environment (MOLE-HTTP: //www.moleportal.eu/). EVANDE платформата ще се използва като средство за комуникация и образователен инструмент, който да дава на обществеността достъп до информацията, събрана от партньорите. Окончателните продукти ще бъдат разпространени по време на обученията по проекта и публичните събития.

Инструментите за електронно обучение, които ще бъдат разработени в сътрудничество с представителите на гражданска защита включват:

 • уеб-базирани семинари на теми наводнения, горски пожари, земетресения и европейските политики, насочени към доброволци и структири на гражданска защита, включително мултимедийни презентации, лекции, практически тестове и други ресурси,
 • уеб-базирани игри и игри за мобилни устройства,
 • обучения и учебни семинари за доброволци и местни власти във всяка държава, участваща в проекта,
 • четири национални срещи на доброволци от страните, участващи в проекта, и
 • международно обучение на доброволци в Италия.

4. Дейности по информиране и разпространение на резултатите от проекта

разпространението на проекта се планира:

 • разработване на уебсайт на проекта,
 • публикуване на четири електронни бюлетина, брошури и публикации в областта на природните бедствия и въпросите на гражданската защита,
 • организиране на национални и международни обучения и публични срещи, както и
 • разработване на стратегия за устойчиво развитие, която да гарантира използването на резултатите от проекта и последващите действия.