Цели

Цели на проекта:

  • да повиши нивото на знания на представителите на гражданска защита за природните явления и тяхното влияние, да съдейства за по-добро планиране и прилагане на стратегии за готовност и реагиране в случай на бедствие;
  • да засили сътрудничеството и подобри комуникацията между различните участници в структирите на гражданска защита, като например местните власти и доброволци;
  • да разработи инструменти и средства за повишаване осведомеността; да създаде по-добри предпоставки за практическа реализация на дейности от сферата на гражданската защита на местно и национално ниво;
  • да допринесе за развитието на дейности, базирани върху учене през целия живот, адресирани до структурите на гражданска защита; да извлече максималните ползи като стъпи на базата на вече разработените европейски проекти, проучвания и стратегии
  • да подобри възможносите за трансгранично сътрудничество в областта на гражданска защита, да подобри готовността за директна реакция, по-добро планиране и намаляване на въздействието от природните бедствия, като наводнения, засушавания, горски пожари и земетресения в цяла Европа.